Ochrona danych osobowych

kup bilety online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury z siedzibą – 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 56.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Pisemnie na adres: Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, 00-545 Warszawa,
ul. Marszałkowska 56.
Mailowo na adres: abi@teatrpolonia.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celach niezbędnych do realizacji zawartych umów, celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji a także celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Fundacji. Szczegółowe cele związane są m.in. z realizowanymi procesami:

• Realizacja procesu zakupu – sprzedaży
• Rozpatrywanie reklamacji oraz świadczenie usług posprzedażowych
• Realizacja zawartych umów
• Prowadzenie działań marketingowych (w tym newsletter, profile w mediach społecznościowych)
• Rekrutacja, realizacja procesu zatrudnienia
• Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Administratora (w tym monitoring wizyjny)
W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.


4. Przekazywanie do państw trzecich, profilowanie

Informujemy, że Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz przekazywane dane nie są profilowane. Fundacja nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich poza koniecznością związaną z korzystaniem z mediów społecznościowych.
Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich może nastąpić w związku z Państwa aktywnością w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) związaną z fanpage Teatru Polonia i Och Teatru.
Podmioty będące właścicielem ww. serwisów mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do tych podmiotów Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (program Privacy Shield).

Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, Państwa dane jako dane uczestników wydarzeń (w zakresie imię i nazwisko, telefon/ e-mail podany do kontaktu) mogą być przekazywane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym na podstawie obowiązujących przepisów. W takim przypadku Administratorem Państwa danych osobowych stanie się również Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych – iod@gis.gov.pl.

5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas niezbędny do realizacji wyznaczonych celów oraz do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów a także obowiązujących nas przepisów prawa.

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych, mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawnicze, kadrowe, marketingowe, telekomunikacyjne, którym Administrator powierza dane na mocy odrębnych umów.

7. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (dotyczy przetwarzania na podstawie art. 14 RODO)
W związku z art. 14 RODO (dane osobowe nie pozyskane od osób których dotyczą), Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych:
W celach kontaktów z innymi podmiotami (realizacja zawartych umów, współpraca, nawiązywanie współpracy), w celach marketingowych – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
W związku z istniejącym monitoringiem wizyjnym w obiektach Administratora – wizerunek osób znajdujących się na nagraniach.

8. Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych:

• Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
• Prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
• Prawo do żądania usunięcia danych, zapomnienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z praw tych mogą Państwo skorzystać m.in. kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Fundacji.


9. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich skutkuje niemożliwością realizacji celów będących podstawą przetwarzania (wymienionych m.in. w pkt. 3).

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

MECENAS TECHNOLOGICZNY TEATRÓW

billenium

DORADCA PRAWNY TEATRÓW

139279v1 CMS Logo LawTaxFuture Maxi RGB

WYPOSAŻENIE TEATRÓW DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

zporr mkidn

PREMIERY W 2024 ROKU DOFINANSOWANE PRZEZ

Warszawa-znak-RGB-kolorowy-pionowy

PATRONI MEDIALNI

NowySwiat Logo Napis Czerwone gazetapl logo@2x Wyborcza logo Rzeczpospolita duze new winieta spis 2rgb
Z OSTATNIEJ CHWILI !
X